Založ si blog

NOVA a jej nespravodlivá odluka cirkvi od štátu. (Reakcia na NOVU a predošlú petíciu)

Milí čitatelia a diskutujúci.

 

Krátko po zverejnení môjho článku „Petícia o odluke cirkvi od štátu. Trochu inak.“ (29.5.2014) bol publikovaný článok (1.6.2014) v rámci blogu pána Daniela Krajcera na SME.SK v ktorom popisuje návrh politickej strany NOVA k téme odluky cirkvi od štátu. V nasledujúcom článku by som sa rád vyjadril k ich návrhu a zároveň pripomenul aj návrh s ktorým sa zaoberala petícia zo dňa 6.5.2014

„Slovenská republika je už 10 rokov členom Európskej únie, v ktorej reálne funguje, resp. je využívaných viacero spôsobov financovania cirkvi. Viacerým členom petičného výboru a aj prípravným aktivistom sa ako veľmi dobrý základ javí taliansky model ako základ pre konkrétne celospoločenské rozpracovanie riešenia finančnej odluky cirkvi od štátu. Občan by mal mať právo rozhodnúť sa, či sa bude z jeho daní platiť cirkev alebo sa financie z jeho daní použijú na charitu alebo na inú formu pomoci nejako odkázaným ľuďom.“

(Citát z listu petičného výboru pod ktorým je podpísaný predseda komisie pán Š. Sládeček. „Ponuka k účasti pri okrúhlom stole a ku diskusii o dokončení procesu odluky cirkvi od štátu.“ str. 4/4)

 

Spôsob fungovania talianskeho modelu si môžete prečítať v nasledujúcom úryvku – citáte z článku „Modely vzťahu štátu a cirkvi“ ktorého autorom je publicista Marián Balázs.

 

„Ústava zaručuje slobodu a rovnosť všetkých ľudí v náboženských veciach a garantuje spoluprácu štátu a náboženských spoločností. Špecifické ustanovenia napríklad umožňujú odoprieť lekársky zákrok, ak ten nie je zo zákona nutný, alebo ak nie je ohrozený život človeka. Členovia náboženských spoločností, ktoré uzavreli dohodu so štátom, majú možnosť odmietnuť prácu počas náboženských sviatkov.

Lateránsky konkordát bol roku 1984 nahradený novou dohodou medzi štátom a katolíckou cirkvou. Po tejto dohode nasledovali špecifické dohody, ktoré upravujú vzťah cirkevných korporácií a majetku, riešia otázku výučby katolíckeho náboženstva na verejných školách, cirkevných sviatkov a duchovnej starostlivosti v policajných jednotkách.

Štátne univerzity v Taliansku nemajú teologické fakulty. Katolícke náboženstvo sa vyučuje v materských školách a na základných školách dve hodiny týždenne, na stredných školách jednu hodinu týždenne. Štát v plnom rozsahu hradí náklady na výučbu náboženstva. Náboženstvo sa vyučuje ako dobrovoľne voliteľný predmet.

Štát nefinancuje cirkev ako inštitúciu, ale aktivity prospešné vo všeobecnom záujme. V roku 1984 bol zrušený systém benefícií a odvtedy financovanie duchovných zabezpečujú diecézne inštitúty pre podporu kléru. V prípade potreby ich finančné zdroje dopĺňa Centrálny inštitút pre podporu kléru. Duchovní sú tak platení podľa anglického modelu.

 

Ďalším finančným zdrojom sú dane z príjmu vo výške 0, 8%, ktoré môžu daňoví poplatníci prideliť štátu na mimoriadne opatrenia proti hladu vo svete, na pomoc utečencom, na pomoc pri prírodných katastrofách, alebo na udržiavanie kultúrnych pamiatok, ďalej katolíckej cirkvi na bohoslužobné potreby, na živobytie duchovných, na domáce charitatívne dielo alebo na pomoc krajín tretieho sveta, alebo niektorej inej náboženskej spoločnosti, ktorá uzavrela dohodu so štátom. Daňoví poplatníci môžu tiež prideliť do určitej výšky sumu zo zdaniteľného príjmu v prospech Centrálneho inštitútu pre podporu kléru alebo inštitútov iných náboženských skupín.

Taliansky model začleňuje cirkev do fungovania celého sociálneho systému štátu. A práve tento taliansky model by mohol azda slúžiť ako východiskový pre hľadanie a vytvorenie vhodného modelu pre naše prostredie.“

(Citát z článku „Modely vzťahu štátu a cirkvi“ pre Domino fórum, 39/2005, s. 17 autora Mariana Balázsa.) 

 

Takmer v tej istej dobe ako začali zbieranie podpisov pre petíciu za „odluku cirkvi od štátu“ (6.5.2014), sa ozvala aj politická strana NOVA s podobným návrhom. Oni uprednostňujú takzvaný rakúsky model (alebo čosi podobné).  Spomínaný rakúsky model v skrátenej forme popisuje nasledovný citát.

 

„V Rakúsku existuje systém obligatórneho cirkevného príspevku. Cirkvi vyberajú na základe štátneho zákona o cirkevnom príspevku z 1. mája 1939 (Rakúsko bolo vtedy súčasťou nacistickej Tretej ríše) súkromnoprávne príspevky, ktoré pokrývajú prevažnú časť finančných potrieb. Poplatky vyberajú cirkvi, štát vymáha iba v prípade žaloby nedošlé príspevky, za ktoré môže byť v krajnom prípade uvalená na neplatiča exekúcia. V Rakúsku je tiež zabezpečená náboženská sloboda a rovnosť a štát vedie registráciu na základe konfesie. Kto dosiahol vek 18 rokov, môže slobodne zmeniť vierovyznanie. Musí to však ohlásiť na úrade s názvom (Bezirckverwaltungbehőrde). Tento úrad následne informuje príslušnú konfesiu, ktorú tento občan opustil.“ 

(Citát z sk.wikipedia.org.)

Na webstránke politickej strany NOVA sa medzi inými dočítate aj nasledovné  zaujímavosti.

 

„Hnutie NOVA prichádza do verejnej diskusie s návrhom, ktorý odstraňuje previazanosť a závislosť cirkví a inštitúcií občianskej spoločnosti od vládnej moci. Zároveň vytvára priestor pre celkové zvýšenie financií, plynúcich na tieto účely, avšak nie z rozhodnutia politikov, ale občanov samotných. Zároveň nezabúda na obnovu a rozvoj slovenského kultúrneho a historického dedičstva.“

(Citá z www.nova.sk)

 

Poznámka na okraj: V prvej vete tohto odseku (citátu) by bolo vhodné doplniť medzi nasledujúce slová „…odstraňuje previazanosť…“ slovo „finančnú“. Pretože sa v ich návrhu nikde nerieši problém ideologickej – politickej odluky cirkvi vrátane zrušenia takzvanej „Vatikánskej zmluvy“.

 

„Celková výška daňových asignácií určená pre inštitúcie občianskej spoločnosti v roku 2015 by mala (vrátane asignácie právnických osôb) dosiahnuť výšku približne 45 miliónov eur. Dotácie pre cirkvi a náboženské spoločnosti sú rozpočtované na úrovni 37,4 milióna eur. Celkový príspevok na rovnaký účel, ako novo navrhovaná asignácia, teda dosahuje úroveň približne 82,4 milióna eur.“

(Citá z www.nova.sk)

 

V roku 2011 bolo cirkvám zo štátneho rozpočtu pridelených 37.461.769€ a z tejto sumy dostala RKC-SR 21.424.100€. Vyjadrené v percentách to je 57.19% pre RKC-SR z celkovej sumy. Ak som správne pochopil návrh strany NOVA, tak vďaka ich modelu by na cirkvi namiesto 37.400.000€ bolo k dispozícii 82.400.000€.

Povedzme, že pomer v prerozdeľovaní financií cirkvám zostane v takom istom pomere ako pred tým.

Teda RKC-SR dostane z 82.400.000€ presne 57.19% čo činí 47.124.560€. K tejto sume treba ešte prirátať sumu 38.388.957€, ktorú RKC-SR vyzbiera prostredníctvom „dobrovoľných“ príspevkov (poplatkov) za poskytnuté služby ako sú cirkevné obrady (svadby, krstiny, pohreby), omše, liturgie a služieb Božích a samozrejme aj príjem z toho čo dostali „do zvončeka“.  Ročný hrubý príjem RKC-SR by narástol na viac ako 85.513.517€.

Keby tých cca. 47.2mil. vyzbierala RKC-SR od svojich fanúšikov zaplatili vo forme členského, ktorý by podliehal dani z príjmu tak by štát na tom zarobil cca. 10.838.648€. Z celovej sumy  85.513.517€ by štát mohol vyzbierať až  19.668.108€. Podľa NOVY sme tak bohatá krajina, že si môžeme dovoliť dotovať takúto nadnárodnú spoločnosť. Len z tejto sumy by mohli zvýšiť plat sestrám o mizerných cca. 40€/mesačne a učiteľom o úbohých cca. 26.50€/mesačne.

 

„Na zabezpečenie plynulého prechodu na nový systém financovania cirkví a náboženských spoločností sa navrhuje prechodné obdobie 10 rokov, počas ktorých sa bude cirkvám dorovnávať prípadný rozdiel medzi výnosom z asignácie a výškou adresnej dotácie, ktorú cirkvi dostávajú zo štátneho rozpočtu. Po piatich rokoch bude dorovnávanie postupne klesať.
Nemôže tak dôjsť k finančnému znevýhodneniu cirkví v období, kým si daňovníci nezvyknú na nový model ich financovania.“

(Citá z www.nova.sk)

 

Čím ďalej, tým viac sa začínajú politici zoskupení  pod značkou NOVA podobať na amerických republikánov.

Ak bude ich „evolúcia“ pokračovať týmto smerom aj naďalej, tak sa z nich vyvinú čosi ako sú republikáni alebo ešte horšie, neokonzervatívci v USA.

 

Počas čítania oboch názorov na riešenie finančnej odluky cirkvi a náboženských skupín od štátu som začal mať zvláštny pocit. Prvotný smútok prešiel do žalúdočnej nervozity až napokon to skončilo s nevoľnosťou. Doslova mi to dvíhalo žalúdok a otváral sa mi pomyselný nožík vo vrecku.

 

Politici si musia uvedomiť, že cirkvi nie sú neziskové organizácie ale firmy (z ktorých najväčšia a najmocnejšia u nás a v západnej Európe je RKC) a to nie hocijaké ale nadnárodné koncerny s jasnou hierarchiou zamestnancov, ktoré majú záujem o čo najväčší zisk a moc nad zákonodarstvom  a prostredníctvom nich aj nad celou spoločnosťou. Cirkvi na Slovensku by boli určite najradšej keby sme tu mali americký model. Pre cirkvi by tu bol raj na zemi a pre nás peklo. Stačí sa pozrieť čo vyvádzajú cirkvi a náboženské spoločnosti v U.S.A. .

 

Obidva vyššie uvedené príklady sú neférové voči iným firmám – právnickým osobám, voči štátu čiže občanom ale hlavne sú nemorálne a nebezpečné pre ďalší pozitívny vývoj demokratickej spoločnosti v 21. storočí.

 

Najlepšie sa dajú prirovnať k liečbe slepého čreva prikladaním obkladov. Všetci  dobre vieme aký dopad by takáto liečba mala na zdravie pacienta. Potrebujeme rázny rez chirurga a nie voodoo šamanov.

 

V rámci Európy existuje niekoľko spôsobov -modelov odluky cirkvi od štátu. Ani jeden z nich nie je dostatočne spravodlivý z pohľadu dnešnej liberálnej a demokratickej spoločnosti. Dokonca aj francúzsky model cirkvami tak kritizovaný a označovaný za najprísnejší je veľmi benevolentný.

 

Netvrdím, že riešenie ktoré som načrtol v prvom článku je 100%-tné. Ani zďaleka. Avšak z pohľadu demokracie alebo ak chcete v rámci spravodlivosti voči iným je na tom určite lepšie ako ponuky od NOVY a „Petičného výboru“

 

Prečo si nemôžeme vytvoriť na Slovensku vlastný lepší, aktuálnejší model vyhovujúci súčasnej dobe? Mohol by byť moderným riešením a možno aj inšpiráciou aj pre iné krajiny? (Nie som až taký optimista. Berte to len ako rečnícku otázku.)

 

Ak by som chcel byť ešte dôslednejší ,tak by som pridal k mojim 10-tim bodom ešte nasledujúce postrehy.

(Body 11 a 12) Napríklad z francúzskeho modelu by som prebral nasledovné dve časti

 (1)„Vo Francúzskom štátnom zákonodarstve dnes neexistuje pojem cirkev alebo náboženstvo. Tieto pojmy boli v legislatíve nahradené výrazom kult.“  (2) „Na štátnych univerzitách tiež nemôžu existovať teologické fakulty“. 

 

13) Ďalej. Počas reštitúcie majetkov by cirkev musela preukázať, že daný majetok o navrátenie ktorého má záujem, získala legálne. Myslím tým, že na získanie daného hnuteľného alebo nehnuteľného majetku nepoužila fyzický ani psychický nátlak a taktiež nezískala ho podvodom. 

 

14) Naši milí, nábožensky orientovaní  spoluobčania by mali vykonávať len takú profesiu, ktorá nekoliduje s ich náboženským vyznaním. mám na mysli hlavne  niektorých lekárov. Ak sa predsa len rozhodnú vykonávať niektorú z tých profesií, tak počas pracovnej doby musia ignorovať ideológiu – dogmu svojho náboženstva. Pacient je na prvom mieste a nie ich neviditeľný kamarát ako sa o to snažia (niektorí predstavitelia cirkvi s lekármi) v Poľsku.

 

Je mi jasné, že na takéto rázne riešenie na Slovensku nie je možne doviesť do úspešného konca. A to vďaka nekonečnej bigotnosti, ignorancie, pokrytectva, pasivity a zbabelosti.

 

Pomôžme cirkvám a náboženským spoločnostiam oslobodiť sa od štátu, ale nie natoľko aby to bolo na úkor štátu, čiže nás všetkých.

 

Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a pozornosť.

 

S úctou,

„tiborkosz“

 

P:S. Ak by ste mali záujem vyjadriť sa k rozšírenej (pôvodnej) verzii virtuálnej petície tak si pozrite stránku na FB. Hneď na začiatku nájdete link na prieskum verejnej mienky. Ďalej tam nájdete body rozdelené na základe článku „Petícia o odluke cirkvi od štátu. Trochu inak.“.

„Aliancia za rodinu má nového spojenca. “ alebo „Radikálni kresťania zbroja! “

06.10.2014

„Slovenskí občania by mali mať právo podporiť ochranu manželstva a rodiny, ak sa tak rozhodnú“(...) „Toto referendum umožní občanom Slovenskej republiky potvrdiť súčasne platný právny viac »

Krátka úvaha o ústave a ústavnom súde SR.

18.09.2014

Načo sú nám? Teraz vážne. Ústavný súd zase predviedol prinajmenšom zaujímavý výkon pri rozhodovaní o odoberaní občianstva občanom SR. Priznám sa ,nie som odborník na ústavu, ba ani viac »

„Petícia za roXXnu? “

30.08.2014

„Petícia za rodinu?“ Článok s rovnomenným názvom bol po približne 12-tich hodinách od včerajšieho (29.8.14) zverejnenia odstránený zo zoznamov „najnovšie blogy“ a „najčítanejšie viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia dve obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:10

Šlo o teroristický útok.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.

tiborkosz

„Absolútna morálka vedie logicky k absolútnej intolerancii.“ M.Shermer, „Slepá úcta k autorite je najväčším nepriateľom pravdy.“ A.Einstein, „Náboženstvo bolo vynájdené keď prvý podvodník stretol prvého blázna.“ M.Twain, „V prvý deň človek vytvoril Boha.“ Anonym, „Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.“ B.Russell, „Problémom sveta je to, že blázni a fanatici sú vždy tak sebaistý a múdry ľudia sú plný pochybností.“ B.Russell, „Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.“ B.Russell, „Ne potrebuješ náboženstvo (vieru) aby si bol morálny. Ak nedokážeš rozlíšiť správne od nesprávneho, tak ti chýba empatia a nie náboženstvo (viera).“ Anonym (FanPage na FB: Odluka cirkvi od statu. Trochu inak.)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 34878x
Priemerná čítanosť článkov: 4360x

Autor blogu